Tuesday, 18 October 2011

"ހިތާމަ ތަކުން އުފާވެރިކަމަށް ދަތުރު ކުރާނެ ގޮތް""ހިތާމަ ތަކުން އުފާވެރިކަމަށް ދަތުރު ކުރާނެ ގޮތް"
އެއް ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕް 29 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައި
ޑރ.ޢައިޝަތު ޢަލީ ނާޒް އާއި މިޕްސްޓަރ ޓީމް
18
އަހަރުން މަތީގެ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްލެއްވުމަށް 7442626 / 3335758
އީ މެއިލް : mipstar10@gmail.com
ވޯކްޝޮޕް ފީ: -/750

1 comment:

Anonymous said...

Nice рoѕt. I wаs checking conѕtantly this blog anԁ
I am inspirеd! Very useful information sρеcifically
the fіnal section :) I hаndle ѕuch
infoгmation much. Ӏ uѕeԁ tο bе
sеeking thiѕ cеrtaіn infο for a long timе.
Thanκs and best οf luck.
Also visit my homepage :: Behavioral Mental Health