Monday, 9 December 2013

My Door to Door Campaign: Henveiru Dhekunu: Day 5

Covered many homes. Heard many things.
'kurin ai meehaku eyru aharuge haalu vedeo ves kuri, adhi adhah dhaan dhen ves feni ves nulaa'
'izzatherin aharumenge gey ge agu vattalaifi...ehen viya nudhee mithiba kuda khudhinge akhlaaq ah takaa ves..'
' bunantha, inthikhaab aa kurimathi laairu dhebo gen gulhen vaane, noonee nuvaane eh kameh ves, e bolun visnaanee khiyaalu vikaigen meehunge bolah erigen vote hoadhaan, varah reethi vaahaka dhahkaani; ekamu massakai kuraani dhevana boa, ebolun visnaa iruengen jeheyne, gina dhivehinaki jaahilun kan, vote hama dheyni ethi kolhu dhihkoh dhihkoh olhukureema edhih kuri meehakah...kaleya ves laari bahaalan keri jiyya vote libeyne'
My answer;'23 aharu vejje thiya bo thah massakai kuraa goi kiyaavaatha; engeyne e massaikah kuraa goi; dhivehin naki ghadharu veri bayeh; hama emme vote eh ves, rishwatha nulaa emme meehaku alhugandah dhineus alhugandu dhekeynee e othee mikan vefa  ...kamah...............................'
And tonight I entered another household. I promise ...I will work the rest of my life for the upliftment of such families. Ge thereyga mussandhi kah nethas, haadha haa nafsu ge mussandhi kan huri meehun adhives migaumu ga eba thibey...and it is because of them, MDP will live forever, and ever. This is the one party in the country, which has given hope to the most hopeless.

Sunday, 8 December 2013

My Door to Door Campaign;Henveiru Dhekunu, Day 4

Continued to visit more homes. There are so many people who love MDP. Their belief in the party ideologies, party manifesto, love for 'Anni' will remain the key drive which will continue to keeep MDP as the most powerful political party in the country.

އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލަމެވެ.

އަޅުގަނޑު، ޑރ. ޢައިޝަތު ޢަލީ ނާޒު، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލަމެވެ.
އަޅުގަނޑު ޢިޖްތިމާޢީ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ފަރުދީ ފެންވަރުގައާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ޕެރޯލް ބޯޑުފަދަ މުއައްސަސާތަކުގައި އަޅުގަނޑުވަނީ މެމްބަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުވަނީ ގޭންގް މާރާމާރީއާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، ޖަލުތަކުގެ ކުށުގެ މާޙައުލުގައި ބަންދުވެފައިތިބި ޒުވާނުން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އަދި ކުުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާތައް ކޮށް މިމައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކަށް މިއަދާ ހަމައަށް ރަގަޅު ޢަމަލީ ސިފައެއް އައިސްފައިނުވެއެވެ.
އަޅުގަނޑަށް ފެނުނުގޮތުގައި ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފައެވެ. އަދި ޤައުމުގެ ޒުވާން ޖީލުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށްވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ކުށުގެ ހާއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެވި އޭގެން ނިކުމެވޭނެ ގޮތެއް ނުފެނިފައެވެ.

އަޅުގަނޑު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިނިންމީ، މިފަދަ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް މިއަދާ ހަމައަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަނެ ޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާއި ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

Saturday, 7 December 2013

My Door to Door campaign; Henveiru Dhekunu, Day 3

Started the rounds at 2.00 in the afternoon. We were able to complete home visits to 3 blocks today. A strange experience for me. Climbing narrow stairs at times, to knock on the doors of strangers who are ready to welcome me and give their valuable time to listen to what I have to say.
Not a single person was rude. Not a single person closed the door on my face. Instead they hurried to invite me to the most comfortable point in their household. Offer a place to sit and give their time.

They say they want to vote for a 'good person'. While the definition of good can be subjective, some where I can feel what they mean. Yes, I want to be that good person.
I was glad that in almost every lane I visited, I came across at least one person with whom I have interacted in some capacity in the past, and they greet me with love.
Either a parent has heard my lectures on parenting as many as 10 years ago, and recollects how it helped...or a student, a colleague, some random person with whom I was lucky enough to have had a positive interaction at some stage in my life. Never thought ....either them or me ...that one fine day they will find me at their door step, requesting for their vote.Allah works in mysterious ways.
Today I have a great desire to acknowledge those who have volunteered to support me. They are all truly amazing individuals. They do not hesitate to give me their valuable time, walk with me every step....I have no words to express my gratitude. Thank you.

I am also  thank ful to the three new friends I have made tonight; you and  I, we were able to agree that good will one day win over whats bad, if failure or success comes let it come through a honest walk, after honest work had been undertaken. It is better to make fishermen out of young men instead of giving them a fish for free. I will always refuse to give the fish, but I am here to help the youth learn fishing. We understood each other and parted ways with new found respect.
Todays take away lesson from the multiple interactions is, if you ever become an MP, do not forget the people who voted for you, or the others you represent. Hear their needs, meet them and interact with them. Once you win, do not ever become arrogant, but humble and grateful in both your success and defeat, and treat those who voted for and against you with equal kindness. 

Friday, 6 December 2013

My Door to Door Campaign; Henveiru Dhekunu. Day 2

The day started with a visit to the house of the current MP from the constituency, I understand that he will also be contesting in the primaries for the same ticket. It was an interesting interaction. He summarized his entry into politics, the journey he has travelled and the great challenges he has faced and is faced with. It was a pleasure to see him sign my petition form demonstrating his support for me to contest. 
Thank you.
Today in my door to door campaign,  I was meeting people who were still in recovery from grief related to the loss of an election ...after having gone through a tremendous journey in politics. Women and men, of all ages, who had waved the golden yellow flag in support of democracy for the leader they loved required time to bounce back in renewed faith to support their party, to ensure that these ideologies will last for ever. 
They were kind and welcoming to me. They told me that some of the candidates had started their campaign over an year ago and may have gained a lot of support. They told me , even if I could not secure the primary, never to be disheartened and to continue my political career. I felt as if there was a need  to protect me from any damage I may suffer if the other contestants stand ahead. Yet, without a second thought, some said I had their unconditional support. Thank you!
My message is very clear. 
I  want to ensure that the social and psychological challenges facing the nation are taken to the floor of the Majlis and that the legislatures that are passed, reviewed and researched are addressed with mechanisms for its implementation.
I have things to say, I have the ability, knowledge and experience to make a difference, for you, for me, for our future. 
I am not a commodity which can be bought for one or a million Rufiyaa.
 My party loyalty will remain steadfast. 


Thursday, 5 December 2013

My Door to Door Campaign: Henveiru Dhekunu. Day 1

Today I started my door to door campaign for the ticket from the MDP primaries for the parliament. It was my first visit. I was welcomed to a warm sitting room. They listened to me.
I expressed my wish to meet Rukuma, one of the other contestants. He came, we met, shook hands, shared our thoughts. I have started a herculian task, at level 0. Even 1 vote for me, is a gain. Looking forward to meeting more people.


Contesting in the primaries for a MDP ticket to the Parliament from Henveiru Dhekunu

It was a day, which broke the heart of supporters in several ways. I sat feeling complex emotions as I figured out MDP will be in the opposition this term. Some thing snapped inside me. A great leader, a passionate man was losing his fight for his beliefs with just a handful of votes. Unbelievable as it was, this was the reality all his supporters had to fathom. Me, being one of those supporters..that was the moment I decided to change, to enter politics, and fight to gain back this election next time around. It may be a long drawn fight. It does not matter.
 I wrote on social media, yes, it was time for me to join this fight officially. I realised that one of the ways would be to sit in the parliament, To add my experiences, knowledge and desire to promote the ideologies of the party and elevate it through this defeat to a point of success, however minute in size it may be. Next time around, In Shaa Allah, MDP must win.
Deciding this, I declared my interest to contest in the MDP primaries on facebook.I recieved a fabulous response, making me decide Yes. I will do this.
I met the former President at his residence and expressed my desire to contest. He said,' very good'. Chosing a constituency became a small debate. I belonged to Henveiru Dhekunu till recent, and saw my self as from this dhaaira. The place where I grew up, where my home is. However, it was unfortunate, that the new map has put in in Medhu Henveiru. But my decision was already made. I again announced it and requested for volunteers on FB.
I now have a campaign manager and a number of volunteers working tirelessly with me. I realised they believed in me, they trust in me, they have read my thoughts on fb over th years and putting me in that seat has become their challenge, desire and dream too. Thank you.
The task ahead of me is no simple one. I realise this. There are up to now, 4 candidates who have declared their interest to contest for that one ticket in the primaries. Its like there is a pillar, there is a heart, there is youth and me, the unknown factor who will work towards this one seat.
I will definitely work hard, put a hard fight to win the ticket to the primaries.
With me being there people will have a choice in electing their MP.
 My heart is with MDP, with the people of henveiru dhekunu. What ever is the outcome I will stand by my decision to work through this constituency to improve those legislatures that will improve the lives of the people living here. With me, with the added value of my professional back ground and experience will work towards raising your social and psychological concerns to national levels, where it will for the first time have the voice of an expert.
I have decided to blog every  day, my experience of this campaign like a journal of my reflections. Please support me in my new journey.
Tonight as I sit here writing this article, a song from my past is flashing its lyrics in a very meaningful way.
'Win or lose is not the game...we will always try to play the game...'
This is my first post in this series.
Hope to keep updating regularly.